Životní prostředí

MS Solution s.r.o. je poradenská a konzultační společnost, která působí již přes 10 let v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Zaměřujeme se na maximální kvalitu poskytovaných služeb a poradenství. Realizujeme odborná školení a provádíme analýzy i interní audity.

Nabízíme klientům poradenství v oblasti:

Vyhodnotíme všechna možná rizika dopadu na životní prostředí, plynoucí ze všech aktivit společnosti. Nalezneme řešení, které bude v souladu s právními požadavky týkající se ochrany životního prostředí a BOZP, i požadavky příslušných úřadů. Díky zavedení jednotlivých systémů řízení, nebyla našim klientům po navázání naší spolupráce uložena žádná sankce za porušení ochrany životního prostředí, a ani s nimi nebylo zahájeno správní řízení.

V případě, že máte zájem o nabídku nebo schůzku, kontaktujte nás. Najdeme pro Vás řešení.

Zavádění EMS (životní prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců)

Systém environmentálního managementu (EMS) je systém řízení, který se zaměřuje na sledování, vyhodnocování a zlepšování všech činností podniku, mající vliv na kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci.

EMS jsou dobrovolným nástrojem, ovšem pokud se společnost rozhodne systém zavést, zavazuje se, že bere svůj zájem o životní prostředí vážně a k vykonávání činností, které povedou ke snížení negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Pro ochranu životního prostředí se EMS zaměřuje například na:
 • prevenci vzniku odpadů
 • emise do ovzduší
 • efektivnější využívání surovin a paliv
 • spotřebu vody a čištění odpadních vod
 • kontaminace vody a půdy
 • úniky nebezpečných látek

Ze zkušenosti společností uplatňující EMS vyplývá, že její zavedení a rozvoj má pozitivní ekonomické dopady. Přispívá k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, a omezení negativních dopadů na životní prostředí vede ke snížením nákladů a rizik.

Výsledky působení EMS se pravidelně prověřují interním auditem a u společností s certifikací EMS také nezávislým certifikačním orgánem. Certifikát potvrzuje existenci a fungování zavedeného systému.

» nahoru «

Přínosy EMS

Zavedení EMS zvýší vědomí odpovědnosti těch pracovníků podniku, kteří ovlivňují významné aspekty týkající se životního prostředí a zvýší znalosti zaměstnanců o ochraně životního prostředí. Zvýší připravenost podniku na možnost výskytu nehod a ekologické havárii.

Hlavní přínosy EMS:
 • redukce provozních nákladů
 • úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • snížení emisí
 • snížení rizika nehod a havárií
 • posílení povědomí společnosti o dobrém vztahu k životnímu prostředí
 • zvýšená důvěra orgánu státní správy
 • větší vzdělanost pracovníků o ochraně životního prostředí
 • úspory na sankcích spojených s poškozováním životního prostředí

Zavedení systému ISO 9001 (norma na zvýšení kvality), ISO 14001 (norma na podporu ochrany životního prostředí), OHSAS 18001 (norma na ochranu zdraví při práci) a dalších, jednotlivě nebo integrovaně, je pro firmu vždy strategickým rozhodnutím. Naši odborníci Vám systém zavedou v co nejkratším možném čase a s maximální efektivností. Poradíme Vám jaké zákony a technické normy dodržovat tak, aby byl celý systém funkční a byly naplněny požadavky norem ve Vaší společnosti. Životní prostředí, bezpečnost práce nebo kvalita výrobků, změny v těchto oblastech Vám pomohou zlepšit povědomí o Vaší firmě, odhalí skryté rezervy a zvýší produktivitu firmy. Námi zavedený systém bude certifikovaný a funkční.

» nahoru «

Péče o životní prostředí - ISO 14001

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém EMS. Znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Podniky zapojené do systému EMS začleňují péči o životní prostředí jak do své podnikatelské strategie, tak i do běžného provozu.

Účelem normy ISO 14001 je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Všechny možné aspekty, mající negativní vliv na životní prostředí se identifikují, vyhodnocují a na základě výsledků jsou stanoveny cíle a úkoly pro zlepšení ochrany životního prostředí.

Norma stanovuje několik podmínek:
 • stanovení environmentální politiky
 • identifikace vlivů činnosti firmy na životní prostředí
 • dodržování legislativní požadavky týkajících se životního prostředí
 • vzdělávání zaměstnanců v dané oblasti
 • sledování a vyhodnocování dopadů
 • přijímání preventivních opatření

Závěrečným krokem je udělení certifikátu. Tento certifikát zaručuje, že systém environmentálního managementu je zaveden, používán a udržován v souladu s požadavky normy ISO 14001:2004.

Přínos normy ochrany životního prostředí ISO 14001 pro organizaci » » nahoru «

Komu je norma ISO 14001 určena

Tato mezinárodní norma specifikující požadavky na systém EMS je určena všem organizacím nehledě na obor činnosti nebo velikost firmy. Je pro ty společnosti, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup, napříč všemi jejími aktivitami, k ochraně životního prostředí. Mohou se vyhnout až miliónovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy.

Poradenství v oblasti životního prostředí

Nabízíme našim klientům vysoce kvalifikovanou podporu při zajištění souladu s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a aktivitami jejich společnosti. Definujeme hlavní rizika vyplývající z jejich činnosti a pomáháme nalézt optimální řešení dané situace. Svým klientům pomáháme poznat, pochopit a efektivně aplikovat požadavky vyplývající ze zákonných povinností a požadavků platné legislativy.

Napomáháme rozvinout systém vedení, implementačních služeb, školení a ochrany kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tyto služby vedou naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci.

Pro udržování a zlepšování systémů řízení a udržení souladu s legislativními požadavky, pořádáme specializovaná školení pro management i řadové zaměstnance. Jedná se o školení v oblastech systému řízení - ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana atd.

Naše poradenská činnost v oblasti životního prostředí » » nahoru «

Dosažení souladu s legislativou životního prostředí

Naši specialisté zajišťují přípravu dokumentace životního prostředí, směrnic a dalších programů nutných k aplikaci efektivního řízení v oblasti životního prostředí a dle příslušných právních předpisů. Aby byly dodrženy shody s legislativními požadavky a systém řízení se mohl nadále udržovat a zlepšovat, provádíme specializovaná školení pro management a zaměstnance.

Poskytujeme účinnou podporu při jednání s úřady. Znalost právních požadavků životního prostředí a BOZP a jejich praktické aplikace jsou výhodami při jednání s úřady a probíhajících správních řízeních. Pomůžeme nalézt optimální a efektivní řešení při neshodách s právními požadavky, pomocí zavedení vhodných programů, které vedou k udržení souladu s požadavky legislativy životního prostředí.

Garance naší činnosti

Našim klientům garantujeme, že pokud bude ze strany orgánů státní správy a samosprávy uložena sankce za nedodržování zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí, bude tato sankce uhrazena naší společností.

MS Solution
zavádění EMS ▪ poradenství ▪ outsourcing ▪ životní prostředí ▪ bezpečnost práce

Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573